Autori postitused: Liisi Poll

Riigihangete korraldamine on praktikas heal tasemel

Kati Orgmets, rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja asetäitja  Hanketegevus on Eestis heal tasemel, selgus hiljuti valminud riigihangete plaanilise järelevalve tulemusena. Vähenenud on hankijate arv, kelle töös esines puudusi ning nõuetekohaste hankemenetluste rikkumisi esineb üksikuid ja need on enamasti tingitud teadmatusest. Rahandusministeeriumi ülesandeks lisaks paljudele teistele tegevustele, on järelevalve teostamine hankijate üle riigihangete seaduses (RHS) sätestatud […]

Miks riigiasutuste kinnisvarakulud kasvavad?

Veronika Ilsjan, rahandusministeeriumi riigivara osakonna nõunik Riigiasutuste kinnisvarakulud kasvavad pärast vara Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) võõrandamist. Kulude kasv on tingitud peamiselt riigi kinnisvarareformi läbiviimisest ja muutusest rahastamismudelis – isehaldamise mudelilt minnakse üle üürimudelile. Eesmärk on tagada riigi kinnisvara stabiilne ja vara korrashoiu vajadusi arvestav rahastamine. See ei tähenda, et kogu kasv tuleneb mudeli muutusest, kindlasti […]

Teine riigi kinnisvara koondaruanne keskendub riigi kinnisvarareformi lõpuleviimisele

Veronika Ilsjan, riigivara osakonna nõunik Rahandusministeeriumi riigivaraosakonnas valmis teine riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne, mis annab ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevate maade ja hoonete ning nendega tehtud tehingute kohta aastatel 2013-2014. Siin annan põgusa ülevaate mahuka aruande (u 100 lk, koos kokkuvõtte ja lisadega 170 lk) ulatusest ja põhisõnumitest, et kutsuda huvilisi aruandega lähemalt tutvuma.  Riigi […]

2007-2013 ELi struktuurivahendite kasutamine ja tulemused

Kuidas Eesti struktuurivahendeid kasutanud on? Aprilli lõpu seisuga on Eestis kohustustega kaetud 97,8% ja välja makstud 80,0% struktuurivahenditest (välja maksmata on 680,7 mln €). Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide võrdluses olime 30.03.2014 seisuga Euroopa Komisjoni poolt Eestile tehtud struktuuritoetuste väljamaksetempolt esikohal (73,86%), järgnevad Portugal (73,36%) ja Kreeka (71,82%). Tabel 1. Ülevaade struktuurivahendite kasutamisest valitsemisalade lõikes 30.04.2014 seisuga. […]