Abiks väärtuspõhiste riigihangete teekonnal – mis ja kuidas?

Maarika Tork,
riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna nõunik

Eelmise aasta novembris kinnitati riigihangete strateegilised põhimõtted, mis on edaspidi suunanäitajaks väärtuspõhiste hangete korraldamisel. Eesmärk on suunata riigihangete korraldajaid arvestama tulevikus senisest enam ka teisi väärtusi ja mitte lähtuma üksnes maksumusest.
Mis saab edasi?

Rahandusministeeriumi siht on selliseid hankeid edendada ja soodustada. See saab juhtuda aga vaid koostöös hankijate, pakkujate, teiste ministeeriumite ja erialaliitudega. Kutsume kõiki osapooli tegemistega tutvuma, et osata teha tarku valikuid.

Tehtud

1. Alusdokument: riigihangete strateegilised põhimõtted
Rahandusministeeriumi, teiste ministeeriumite ja Riigikantselei ühistööna lepiti arutelude,  konsultatsiooni ja strateegiapäeva raames kokku edendamist vajavad väärtused: usaldusväärne, keskkonnahoidlik, sotsiaalselt vastutustundlik, innovatsiooni toetav, riigi julgeolekuriske vähendav ja mõistlik. Dokumendis on kirjas, mida iga väärtuse all silmas peetakse, kirjeldatud on eesmärgid ja viisid, kuidas nendeni jõuda.

Tegemisel

2. Väärtuspõhise hindamise näidiskriteeriumite tutvustus – 29. veebruar 2024
Valmimas on näidiskriteeriumid, mida hankija saab kasutada pakkumuste kvaliteedi hindamisel. Eestis kasutatakse 82% hangete puhul vaid madalaima hinna või kulu kriteeriumi. Hankijate tagasisidest selgub, et kvaliteedikriteeriumite kasutamist hoiab tagasi teadmatus ja hirm eksida hankereeglite vastu. Näidiskriteeriumid on tulevikus abiks, et hankijad valiks julgemini hinna või kulu kriteeriumile lisaks kvaliteeti toetavaid kriteeriume.
Veebruari lõpus tutvustame valminud hindamiskriteeriume teabepäeval (veebis) ja need lisatakse ka ministeeriumi kodulehele.

3. Riigihankespetsialistide kompetentsimudel ja selle testimine – 22. märts 2024
Rahandusministeeriumil on käimas koostööprojekt OECD-ga hankijate kompetentside tõstmiseks ja strateegiliste hangete edendamiseks ning praegu on koostamisel hankespetsialistide kompetentsimudel. See põhineb Euroopa mudelil ProcurComp, mida kohandame Eestile sobivaks. Olulisel kohal on strateegiliste ja väärtuspõhiste hangete kompetentsid, aga ka muud horisontaalsed, riigihanke spetsiifilised ning pehmed kompetentsid.

Hankija saab tulevikus mudeli abil hinnata hankekompetentside taset asutuses. See annab teadmise, milliseid kompetentse on tõhusamate ja väärtustloovate avalike teenuste, asjade või ehitustööde pakkumisel vaja arendada.
22. märtsil tutvustab OECD enesehindamise küsimustikku veebiseminaril ning kutsume üle 200 hankija esindaja valminud kompetentsimudelit testima ja end selle põhjal hindama. Kutsed saadetakse erinevatele hankijatele (nt kesksed, suured, keskmised hankijad, riigiasutused, omavalitsused), kuid, kui hankijal on kindel soov projekti tegevustes osaleda, võib ise teada anda SIIN.
Enesehindamise eesmärk on koguda mudeli kohta tagasisidet. Ühtlasi annab see hankijale teadmise, millised oskused ja teadmised on hangete edukaks korraldamiseks vajalikud, millised on juba tasemel ja millised vajavad arendamist. Rahandusministeerium saab pilootprojektist teadmisi, milliste kompetentside osas oleks vaja veel juhiseid ja koolitusi.

Tulemas

4. Strateegiliste riigihangete töötuba – 8. aprill 2024
Strateegiliste ehk keskkonnahoidlike, innovatsiooni toetavate ja sotsiaalselt vastutustundlike hangete laiema kasutuselevõtuga tegeletakse kogu Euroopas. Seni on tase paljudes liikmesriikides tagasihoidlik, kuigi hangete planeerimisel ja korraldamisel kohustavad direktiivid arvestama sotsiaalsete kaalutluste, innovatsiooni rakendamise ning keskkonnahoidlike lahendustega juba 2014. aastast. Sama kohustus on aastast 2022 kirjas ka riigihangete seaduses.
Liikmesriikide hankeeksperdid on pannud pead kokku, et leida lahendusi, kuidas taset tõsta. Nii kavandab Euroopa Komisjon koostöös PWC Horvaatia esindusega strateegiliste hangete töötubasid 27 liikmesriigis. Töötoas saavad kokku poliitikakujundajad, valdkonda mõjutavad organisatsioonid ja hankijad. Koos otsitakse probleemide põhjusi, pakutakse lahendusi ja koostatakse esialgne tegevuskava. Eestis toimub töötuba 8. aprillil, kutsed valitud osalejatele on välja saadetud.

5. Valdkondlikud tegevuskavad – 30. juuni 2024
Strateegiliste põhimõtete kinnitamisel otsustas valitsus, et iga väärtuse suuna eest vastutab kindel valdkondlik asutus, kes koostab juuni lõpuks oma valdkonna edendamise tegevuskava. Rahandusministeerium koondab seejärel tegevuskavad ja koordineerib nende elluviimist.   Kavad võivad sisaldada nt uuringuid, juhiseid, näidiskriteeriume, koolitusi, teavitustegevust, arendusi.

6. Infoportaal ja nõustamine – 2025
Rahandusministeeriumil on lisaks ülesanne koostada rakenduskava strateegiliste riigihangete keskse infoportaali ja nõustamisvõimekuse loomiseks alates aastast 2025. Eesmärk on koondada kokkulepitud väärtustealane teadmine ühte kontaktpunkti. Arutelud teenuse sisu ja ulatuse üle on ministeeriumite ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel juba käimas.

7. OECD koolitused, soovitused, juhendid
Loodame OECD koostööprojektist saada kahe aasta jooksul häid soovitusi riigihankespetsialistide kompetentside tõstmiseks ja strateegiliste hangete edendamiseks. Tulemas on mitmed koolitajate koolitused ja uued juhendid.

Väärtustel põhinev hankimine võimaldab läbi turunõudluse edendada riigile olulisi suundi ning toetab ühtlasi hankijat igapäevatöös avalike teenuste pakkumisel. Eesti on väike riik ning vajame targalt korraldatud ja läbimõeldud hankeid, et tõsta avaliku raha kasutusest tulenevate hüvede taset ühiskonnas.