Ida-Viru õiglane üleminek – mis on tehtud ja mis ootab ees?

Ivan Sergejev
Ida-Viru õiglase ülemineku koordinaator
  • 1. novembrini saab teha ettepanekuid, kuidas kasutada üleminekufondi 354 miljonit eurot;
  • fondi toetusvoorud avanevad järgmisel aastal;
  • eelkõige pakub üleminek arenguvõimalust!

Euroopa Liit on otsustanud jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni, mis tähendab, et selleks aastaks peab meil fossiilkütuste kasutamine energia tootmiseks olema viidud nulli. Eestis saab sellest mõjutatud enim Ida-Viru regioon kui peamine energeetikasektori põlevkivi töötleja.
Selleks, et toetada majandust, inimesi ja keskkonda piirkondades, mida ootavad protsessis ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed, on Euroopa Liidus loodud nn õiglase ülemineku fond, kust Eesti saab üleminekutegevusteks toetust. Kui kaugel me üleminekuprotsessiga oleme?


Avalikul väljapanekul on õiglase ülemineku kava 354 miljoni euro kasutamiseks

Paar nädalat tagasi jõudsime olulise verstapostini – valmis sai esialgne õiglase ülemineku territoriaalne kava. Kuna kava koostatakse 2021-2027 rahastamisperioodi struktuurivahendite rakenduskava lisana ja räägitakse Euroopa Komisjoniga läbi samas protsessis, siis on praegu avalikul väljapanekul kogu Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide dokumentide pakett, millest õiglase ülemineku kava moodustab vaid ühe osa. Pakett määratleb eesmärgid kokku 3,37 miljardi euro ulatuses toetuste kasutamiseks järgmise seitsme aasta jooksul. Ida-Viru üleminekufond moodustab sellest summast 340 (koos tehniliste kuludega 354) miljonit eurot. Eurotoetuste paketi plaanidega saab tutvuda SIIN. Veebilehelt on leitav ka õiglase ülemineku kava nii eesti keeles kui vene keeles.

Räägi kaasa!

Kõik inimesi ja organisatsioone oodatakse ettepanekuid tegema, kuidas seda Eestile suunatud toetusraha parimal moel kasutada. Ettepanekuid saab teha 1. novembrini aadressil eurotoetused@fin.ee.

Oluline on meeles pidada, et avalikule väljapanekule on suunatud töödokumendid, mille sisu võib veel muutuda lähtuvalt avaliku väljapaneku jooksulesitatud ettepanekutest ning Euroopa Komisjoniga läbirääkimistest.

Üleminekul pannakse enim rõhku ettevõtlusele ja elukeskkonnale

Kava järgi plaanitakse õiglase ülemineku fondi vahendeid jaotada kahte tegevussuunda: „Mitmekesine ja nutikas ettevõtluse areng“ ja „Atraktiivne elukeskkond“.

Esimese tegevussuuna eesmärgiks on aidata ümber korraldada ja mitmekesistada Ida-Viru piirkonna majandust ja tööjõudu. Selle suuna sees on ettenähtud toetada ettevõtluse teadusmahukuse tõstmisest, väikeettevõtluse arengut ning suuri tööstusinvesteeringuid. Siia lisanduks toetused inimeste ühelt töökohalt teisele liikumiseks ning töötajate ümberõppeks.

Teine tegevussuund käsitleb ülemineku sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja kogukondlikke aspekte, sealhulgas näiteks kaevandamisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamist, piirkondlike algatuste toetamist, investeeringuid sotsiaalse sidususe suurendamiseks. Tegevussuundade omavahelised osakaalud on 80/20 ehk 80% vahenditest läheb ettevõtlusele ning 20% vahendites elukeskkonna toetamiseks.

Selline jaotus on pika koostööprotsessi tulemus. Kava koostamiseks oleme korraldanud väga laiapõhjalise partnerluse, sh oleme loonud õiglase ülemineku kava koostamist jälgivat ning 18 osapoolest koosnevat juhtkomisjoni; toimib regionaalne õiglase ülemineku platvorm, mille tööd korraldab Ida-Viru Omavalitsuste Liit; töötame mitme võrgustikuga, korraldame avalikke seminare, kirjalikke konsultatsioone, kohtumisi fookusgruppidega, arutelusid jm.

Ülemineku hetkeseis

Oleme praeguseks valmis saanud õiglase ülemineku kava täisversiooni, arutanud seda mitmel korral Euroopa Komisjoniga ning suunanud avalikule väljapanekule.

Koostöös ministeeriumite ja partneritega oleme arendanud konkreetseid õiglase ülemineku fondi raames plaanitavaid meetmeid.

Õiglase ülemineku fondi vahendite jaotus (valitsuskabineti 04.03.2021 otsus)

Juunis toimusid kolm väga põhjalikku fookusgrupi arutelu teadmusmahukuse meetme kujundamise teemal: läbi said arutatud võimalikud valdkonnad, erinevate tegevuste (rakendusuuringud, pilootprojektid, ettevõtesisene teadusarendus) prioriteetsus, koostöövõimalused. Sarnased seminarid, töötoad ja arutelud on toimunud ka teistel teemadel: tööturu meetmed, haridus, omavalitsuste investeeringud.

Septembri keskel tegime ka nö „sünkroniseerimise koosolekut“, mille eesmärgiks oli rääkida omavahel läbi kõik õiglase üleminekuga seonduvad tegevused nii, et nendest vormiks ühtne „õmblusteta ja aukudeta“ pakett. Vaatlesime fondi võimalusi ja väärtust kolme konkreetse huvigrupi – kohaliku noore, kohaliku ettevõtja ja põlevkivisektori töötaja – vaatenurgast. Selle tulemusel võtsid meetmed reaalse ja käegakatsutava kuju – paika said täpsed sihtgrupid, valikukriteeriumid jm.

Septembri lõpus käisime koos juhtkomisjoni liikmete ja fondi eest vastutavate ametnikega Ida-Virumaal. Osalesime seal regionaalse õiglase ülemineku platvormi koosolekul, Hollandi ja Saksamaa saatkondade poolt korraldatud ülemineku teemalisel seminaril ning tutvusime Ida-Viru elukeskkonna ja oludega reaalselt kohapeal.

Mis saab edasi?

Õiglase ülemineku fondi toetusvoore hakatakse välja kuulutama 2022. aasta esimeses pooles.

Pärast eurotoetuste paketi, sh hulgas Ida-Viru õiglase ülemineku vahendite kava väljapanekut, viiakse dokumentidesse sisse võimalikud muudatused ja järgmise aasta alguses kinnitatakse need Vabariigi Valitsuse poolt. Nende dokumentide alusel sõlmitakse Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi vahel partnerluslepe, mis on Euroopa Liidu vahendite kasutamise alusdokumendiks. Õiglase ülemineku fondi on plaanis rakendama hakata, st toetusvoorud välja kuulutada, juba 2022. aasta esimeses pooles.

Enne seda seisab meil aga ees põhjalik kaasamis- ja teavitustöö, et kõik, kes võiksid õiglase ülemineku vahenditest toetust saada, oleksid sellest teadlikud.

Eelkõige saame Ida-Virumaa õiglast üleminekut kasutada kui head arenguvõimalust!